I. A szolgáltató

Neve: MikroVPS Kft.
Címe: 7150 Bonyhád, Jókai u 3.
Telefon: +36307564514
Adószám: 25189861-2-17
EU adószám: HU25189861

A szolgáltatás ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 • e-mail: support@mikrovps.hu (A MikroVPS Kft. megkereséseket technikai okokból kizárólag írásban (email, hibajegy) tud fogadni.)

A továbbiakban mint Szolgáltató


II. A szerződés létrejötte és felmondása

Az igénylőnek, aki a szolgáltatást igénybe kívánja venni, szerződést kell kötnie a Szolgáltatóval. Ez meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a választott szolgáltatást és annak díját. A szerződés megkötése a visszaigazolt Megrendelővel történik (mely érkezhet emailban, SMS-ben, vagy a szolgáltató weboldalán keresztül), amely tartalmazza az előfizető adatait és a megrendelt szolgáltatást. A szerződési feltételek jelen dokumentumban rögzítettek. Kivételt képeznek az egyedi előfizetői szerződések, amelyekben az általános feltételekhez képest egyedi megállapodások találhatóak.

 1. Az igénylő szóban, elektronikus úton (levélben vagy adatlap kitöltésével) vagy írásban jelzi a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát, majd a Szolgáltató tájékoztatja az igénylőt a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybe vételéhez a regisztrációkor megadott email címe nem úgynevezett eldobható, egyszer használatos cím.
  A Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybe vételéhez élő telefonszámot kell megadnia, amin a Szolgáltató elérheti az Előfizetőt.
 2. Az megrendeléskor megadott adatok valódiságát Előfizető szavatolja, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok megváltozását haladéktalanul köteles Szolgáltató felé bejelenteni, illetve ezen kötelezettsége elmulasztásából adódó károkért korlátlan felelősség terheli.
 3. A Szolgáltató, Előfizető, illetőleg igénylő (a továbbiakban együtt: felek) az előfizetői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással - így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével - köthetik meg.
 4. Írásbeli szerződéskötés: Írásbeli szerződéskötés esetén az Előfizető ajánlatát az egyedi előfizetői szerződés Előfizető által aláírt példányának Szolgáltatóhoz való eljuttatásával teszi meg. A szerződés beérkezését követően a Szolgáltató a szerződés általa aláírt példányának megküldésével/átadásával fogadja el és igazolja a Szolgáltatói jogviszony létrejöttét ("visszaigazolás"). A szerződés a visszaigazolás Előfizető részére rendelkezésre bocsátása napján (Szolgáltató általi megküldés napja) jön létre. Ha a felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg, a Szolgáltató köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi előfizetői szerződést - az Előfizető kérése esetén - az általános szerződési feltételek egy példányát az Előfizető rendelkezésére bocsátani. Emellett Szolgáltató jogosult a szerződés elektronikus úton történő visszaigazolására, amely esetben a szerződés ráutaló magatartással jön létre.
 5. Szóbeli vagy ráutaló magatartással történő szerződéskötés: Az igénylő az egyedi szolgáltatási szerződés megkötését elektronikus úton is kezdeményezheti a Szolgáltató honlapján elhelyezett ajánlati felhívás elektronikus kitöltésével, amelyet a Szolgáltató az előfizetői ajánlat legkésőbb 1 héten belül elektronikus úton vagy nyomtatott formában (postai úton vagy kézben átadva) történő visszaigazolásával fogad el. A visszaigazolás Előfizető részére való, elektronikus úton vagy postai úton történő hozzáférhetővé tételével jön létre a szerződés. Szóbeli szerződéskötés esetén (ide értve a telefonon és az ügyfélkapcsolaton történő szerződéskötés esetét is) a Szolgáltató a szerződés feltételeit is tartalmazó visszaigazolást küld 1 héten belül. A visszaigazolás Előfizető részére való, elektronikus úton vagy nyomtatott formában (postai úton vagy kézben átadva) történő hozzáférhetővé tételével jön létre a szerződés.
 6. A Szolgáltatás rendes felmondási ideje mindkét fél részéről a szolgáltatás lejáratáig hátralévő időszak. Kivételt képeznek az III. és IV./5. valamint IV./6. pontban leírt esetek. Az Előfizető jogosult azonnali felmondásra, amennyiben a IV./2. pontban meghatározottaktól a Szolgáltató eltér. Az előfizető jogosult bármikor lemondani a szolgáltatást azonnali, vagy a lejárati határidővel.
 7. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem kötelezhető pénzvisszafizetésre, kivéve a IV./2. pontban meghatározottak nem teljesülése esetén.
 8. A Szolgáltató az előfizetési időszak végén minden szolgáltatáshoz kapcsolódó adatot, biztonsági mentést azonnal törölhet, azt nem szükséges megőriznie azon időpontnál tovább, de legkésőbb a szolgáltatás lejártát követő 30. nap.

III. Fizetési rendelkezések

 1. A Szolgáltató a szolgáltatás lejáratát megelőzően legalább 14 nappal értesítést küld a lejáratról az Előfizető e-mail címére.
 2. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke kiegyenlíthető banki átutalással, bankkártyás vagy PayPal fizetéssel. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adott szolgáltatás korlátozására, vagy megszüntetésére amennyiben a szolgáltatás díja nem kerül a határidőig kiegyenlítésre. Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya automatikusan elmentésre kerül. A nyitott díjbekérők összege a határidő lejárata előtt 1 nappal az elmentett bankkártyára terhelődik.

IV. Előfizetett szolgáltatás igénybe vétele, rendelkezésre állása

 1. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása kapcsán a tudomására jutó adatokat harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ilyen adatokat kizárólag hibakeresési céllal felhasználhassa, amelyről az Előfizetőt tájékoztatja.
 2. A Szolgáltatás az adott termékre vonatkozó mértékben elérhető, amelybe az előre bejelentett karbantartás nem tartozik bele. A Szolgáltatás rendelkezésre állásának mérésére a Felek elfogadják a Szolgáltató által nyújtott adatokat. A Szolgáltató nem vállalja a saját hálózatán kívül eső elérhetőség garantálását. A Szolgáltató nem tehető felelőssé a szerverleállásból eredő károkért vagy elmaradt haszonért.
 3. A Szolgáltató havonta legfeljebb egyszer üzemszerű karbantartást végezhet maximum 4 óra időtartamban, amiről az Előfizetőt elektronikus úton legalább 7 naptári nappal korábban tájékoztatja.
 4. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató rendszeres adatmentést végez azon adatairól melyek a Szolgáltató szerverén találhatók. A szolgáltató az adatokat az "Adatvédelem" pontban és az "Adatvédelmi" törvényben leírtak szerint kezeli.
 5. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatakor a vonatkozó törvényeket betartja, a mindenkori jogszabályokba vagy az ÁSZF-be ütköző tevékenységet nem folytat. Bármilyen hasonló esetben a Szolgáltatás teljes egészében korlátozható vagy megszüntethető és az Előfizetői Szerződés a Szolgáltató által felmondható.
 6. Az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül részben vagy egészében felfüggeszthető vagy korlátozható vagy felmondható az alábbi esetekben:
  • A Szolgáltató rendszerének biztonságos és stabil működésének veszélyeztetése, a szolgáltató által üzemeltett víruskereső szoftver által történő kártékony fájlok észlelése
  • A Szolgáltató rendszerének vagy más külső rendszer illegális elérését célzó tevékenység
  • A Szolgáltató jó hírnevét sérteni vagy veszélyeztetni
  • Kéretlen e-mailek (SPAM) küldése vagy bármilyen okból történő spam listára kerülés
  • E-mailek küldése nem létező címekre
  • Illegális vagy egyébként jogsértő tartalom közzététele illetve hivatalos szervektől történő megkeresés esetén
  • A Felhasználó a kapcsolattartó címeken (email, telefon, levelezési cím) nem elérhető
  • Minecraft szerver vagy bármilyen Minecraftothoz kapcsolódó szolgáltatás vagy weboldal üzemeltetése
  • Bármilyen Bitcoinhoz - vagy ahhoz hasonló - kapcsolódó értékesítés, vásárlás, bányászat
 7. Az Előfizető által igénybe vett tárhely, email tárhely valamint viszonteladói tárhely szolgáltatás azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül részben vagy egészében felfüggeszthető vagy korlátozható vagy felmondható az alábbi esetekben:
  • Hosszú futású, felügyelet nélküli alkalmazások, botok vagy daemonok futtatása, tárolása
  • Bármilyen web spider, web feltérképező vagy hasonló funkció futtatása, tárolása
  • Bármely IRC hálózathoz kapcsolódó dolog futtatása, tárolása
  • P2P kliens, tracker, szoftver, szerver alkalmazások, fájlok futtatása, tárolása
  • Résztvevés bármely P2P hálózaton vagy csak csatlakozás azt nyújtó szerverhez
  • Email szolgáltatás használata – beleértve a fogadást és a küldést is – automata szkriptektól jövő levelekhez
  • Időzített processzek – cron – futtatása 15 percnél sűrűbben
  • 100000 fájlnál több fájl tárolása
  • A tárhely biztonsági mentésnek vagy FTP tárhelynek való használata
  • 15 másodpercnél hosszabb MySQL lekérdezések futtatása
  • Nagy számú média fájlok tárolása (film, zene, stb.)
  • Több mint 100 email küldése óránként, felhasználónként, és/vagy több mint 300 email küldése óránként, domainenként. Nagy mennyiségű email fogadása domain vagy felhasználói szinten bármely adott periódusban
  • A szerveren található lemezterület több mint 50%-nak elfoglalása emailek tárolásával
  • Kettőnél több oldalról készült biztonsági mentés tárolása
 8. Nem oszthatja fel tárhely szolgáltatást (nem ideértve a viszonteladói tárhely szolgáltatást) több részre, hogy azt továbbértékesítse. A tárhely szolgáltatás csak egy Előfizető által teljes mértékben birtokolt weboldalak kiszolgálására használható. Szolgáltató kérésére a tulajdonjog igazolására alá kell támasztani a vonatkozó dokumentumokkal – nem ide értve a domainek whois adatait. Azonban tovább értékesítheti a tárhely szolgáltatást annak felosztása nélkül.
 9. Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató rendszeres értesítő üzenetet küldhet a szolgáltatással kapcsolatban az Előfizető e-mail címére vagy SMS formájában telefonszámára.
 10. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a biztonsági mentéseit a saját szerverei meghibásodásának esetére készíti, azokat saját lehetőségei szerint a felhasználó rendelkezésére is bocsájthatja, de azok minőségéért és rendelkezésre állásáért felelősséget nem vállal.
 11. Azon szoftverek esetén, melyek használatához szoftverlicenc szükséges és nem a Szolgáltató biztosítja azt az Előfizető részére, az Előfizető köteles a szoftverlicenc meglétéről és jogtisztaságáról gondoskodni. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a szoftverek jogos felhasználását illetően még akkor sem, ha egyes szoftverek telepítésénél Szolgáltató elvégezte, segítséget nyújtott vagy használatát javasolja.
 12. A Szolgáltató által végzett szoftveres telepítés, beállítás sikeresnek és elfogadottnak tekinthető, ha az Előfizető az átadást követő 5 munkanapon belül nem jelez hibát vagy nem emel kifogást.
 13. A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban köteles tájékoztatni az Előfizetőt a honlapon. Előre kifizetett szolgáltatás díja és paraméterei nem módosíthatók.

V. Ingyenes szolgáltatás igénybe vétele, rendelkezésre állása

 1. Ingyenes szolgáltatásnak azon szolgáltatás tekintendő, melynek nincs díja, ide nem értve azon szolgáltatásokat, melyek igénybevételéhez egy másik termék megléte vagy megrendelése előfeltétel.
 2. Az Előfizető által igénybe vett ingyenes szolgáltatás azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül részben vagy egészében felfüggeszthető, korlátozható vagy felmondható a Szolgáltató által.
 3. A szolgáltató nem vállal felelősséget, valamint rendelkezésre állást az ingyenes szolgáltatás elérhetőségére vagy az ott tárolt adatok épségére.

VI. Domain regisztráció

 1. Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja.
 2. Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartók döntéseit elfogadja.

VII. Vis maior

 1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
 2. Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja az egy hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

VIII. Adatvédelem

 1. A Szolgáltató a saját rendszerében minden jelszót egyirányú titkosítással tárol.
 2. A Szolgáltató az Előfizető rendszerén található adatokat nem vizsgálja és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. Az esetleges mentések vagy karbantartás során birtokába jutott információkat teljesen bizalmasan kezeli. A Szolgáltató minden belépést és tevékenységet a saját rendszerén naplóz. A Szolgáltató a vonatkozó adatvédelmi törvényt maradéktalanul betartja.
 3. A Szolgáltató a rendszereit érintő lehető legtöbb tevékenységet a hatókörén belül naplózza és maximum egy évre visszamenőleg tárolja. Az ilyen módon tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, amely alól kivételt képeznek a hivatalos szervek hivatalos megkeresései.
 4. Az Előfizető elfogadja, hogy az általa üzemeltetett rendszeren a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli az adatokat!

IX. Egyebek

 1. A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
 3. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Érvényes: 2014.02.04-től


Adattovábbítási nyilatkozat

Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma!

 • Simple Vásárlói tájékoztató
 • PayPal logo